Algemene Voorwaarden Verhagen Stuc-en Schilderwerken


Artikel 1 – Toepasselijkheid en definities
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Verhagen Stuc- en Schilderwerken en iedere opdracht tot de uitvoering van werkzaamheden of levering van de daarvoor benodigde producten en materialen, die door Verhagen Stuc- en Schilderwerken wordt aanvaard.
2. In deze voorwaarden wordt met ‘opdrachtnemer’ Verhagen Stuc- en Schilderwerken bedoeld en de wederpartij wordt als opdrachtgever aangeduid.
3. Onder werk wordt verstaan; het totaal aan werkzaamheden en te leveren zaken en/of materialen zoals tussen Verhagen Stuc- en Schilderwerken en opdrachtgever vooraf overeengekomen.
4. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door opdrachtgever zijn aanvaard.

Artikel 2 – Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen van Verhagen Stuc- en Schilderwerken zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Een aanbieding wordt voorzien van een dagtekening en is gedurende 30 dagen nadien geldig.
2. Geoffreerde prijzen worden weergegeven in euro en inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
3. Aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de informatie die opdrachtgever voorafgaand aan het opstellen van de aanbieding of offerte aan opdrachtnemer heeft verstrekt. Opdrachtnemer staat niet in voor onjuistheden in deze informatie
4. Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door opdrachtnemer gewerkte uren, evenals de daadwerkelijk gebruikte materialen worden doorberekend en gefactureerd.
5. Indien een opdracht naar aanleiding van een uitgebrachte offerte uitblijft, behoudt Verhagen Stuc- en Schilderwerken zich het recht voor gemaakte ontwerp- en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.

Artikel 3 – Opdracht
1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever.
2. Indien schriftelijke aanvaarding uitblijft maar Verhagen Stuc- en Schilderwerken door opdrachtgever in de gelegenheid wordt gesteld een aanvang te maken met de werkzaamheden, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen conform de voorwaarden in de aanbieding.
3. Wijzigingen in de opdracht of de uitvoering daarvan kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 4 – Levering en uitvoering van de werkzaamheden
1. Verhagen Stuc- en Schilderwerken zal het overeengekomen werk goed en deugdelijk naar bepalingen van de overeenkomst en de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Voor zover voor de realisatie van het werk nodig is, heeft Verhagen Stuc- en Schilderwerken het recht om (delen van) de opdracht door derden te laten uitvoeren.
3. Verhagen Stuc- en Schilderwerken behoudt zich het recht voor om de overeenkomst in gedeelten na te komen en na iedere deellevering het daaraan gerelateerde gedeelte van de overeengekomen prijs bij opdrachtgever in rekening te brengen. Het al of niet nakomen van een deellevering heeft geen gevolg voor de totale levering.
4. Het werk wordt opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd en gereedgemaakt en daarvan aan de opdrachtgever mededeling is gedaan. Vanaf dit moment is het risico voor het werk overgegaan op de opdrachtgever. Het werk wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd.
5. Het werk wordt tevens als opgeleverd beschouwd indien opdrachtgever het object of de ruimte waaraan de werkzaamheden zijn verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
6. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is deze indicatief en nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient opdrachtgever Verhagen Stuc- en Schilderwerken schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 5 – Kosten, meer- en minderwerk
1. Het werk omvat alleen de op de offerte of orderbevestiging gespecificeerde werkzaamheden. Alle wijzigingen daarop die tot een hogere prijs leiden worden aangemerkt als meerwerk. Alle wijzigingen die tot een lagere prijs leiden, worden aangemerkt als minderwerk.
2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.
3. Verhagen Stuc- en Schilderwerken is gerechtigd een tussentijdse prijswijziging door te berekenen ten gevolge van onvoorziene wijzigingen in de kostprijs van materialen, alsmede van wijzigingen in de sociale lasten die voor de branche gelden dan wel als gevolg van wetten of besluiten van overheidswege, belastingtarieven en invoerrechten daaronder begrepen.

Artikel 6 – Verplichtingen van opdrachtgever
1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Verhagen Stuc- en Schilderwerken voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig kan beschikken over:
a. de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, geldige asbestinventarisaties e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens, daarbij inbegrepen gegevens inzake gezondheids- en milieugevaarlijke stoffen.
b. informatie omtrent leidingen en kabels e.d. in of op het object waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
c. vrije toegang tot het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;
d. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;
e. aansluitmogelijkheden voor energie en water;
2. De kosten gemoeid met de nakoming van verplichtingen zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, komen voor rekening van de opdrachtgever.
3. Indien de overeengekomen werkzaamheden niet kunnen aanvangen vanwege vertraagde werkzaamheden en/of leveringen van derden in opdracht van opdrachtgever, dient opdrachtgever Verhagen Stuc- en Schilderwerken hiervan zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen. Eventuele overeengekomen levertermijnen komen door deze mededeling te vervallen. Eventuele schade die door de vertraagde aanvang van de werkzaamheden door Verhagen Stuc- en Schilderwerken ontstaat, komt alsdan voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 7 – Betalingsverplichtingen
1. De aanbieding/offerte vermeldt of de overeengekomen prijs inééns of in termijnen wordt gefactureerd.
2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Verhagen Stuc- en Schilderwerken opgegeven bankrekeningnummer.
3. De betalingstermijn is een fatale termijn. Wanneer betaling niet door Verhagen Stuc- en Schilderwerken is ontvangen binnen de betalingstermijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf dit moment is opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente voor handelstransacties c.q. consumententransacties.
4. Vorderingen van Verhagen Stuc- en Schilderwerken zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van:
a. overschrijding van een betalingstermijn;
b. aanvraag of uitspraak van faillissement, surseance van betaling, toelating tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen of ondercuratelestelling van opdrachtgever;
c. overlijden van opdrachtgever of liquidatie van de onderneming van opdrachtgever.
5. In geval van verzuim van opdrachtgever, is Verhagen Stuc- en Schilderwerken gerechtigd de uit te voeren werkzaamheden conform de overeenkomst op te schorten totdat het verzuim is opgeheven en opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
6. Alle kosten die worden gemaakt ter inning van enig door opdrachtgever verschuldigd bedrag, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk komen voor rekening van opdrachtgever. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
1. Verhagen Stuc- en Schilderwerken kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen worden toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van opdrachtgever, zijn personeel of eventuele onderaannemers.
2. Verhagen Stuc- en Schilderwerken is niet aansprakelijk voor kosten en schade die ontstaan ten gevolge van:
a. overmacht zoals omschreven in artikel 9 van deze voorwaarden;
b. daden of nalatigheid van de opdrachtgever.
3. Verhagen Stuc- en Schilderwerken is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie, een en ander met inachtneming van de toegestane beperkingen van artikel 7:24 lid 2 Burgerlijk Wetboek in geval van consumentenkoop.
4. De aansprakelijkheid van Verhagen Stuc- en Schilderwerken is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en wordt tevens begrensd door de hoogte van het door het door Verhagen Stuc- en Schilderwerken verzekerde bedrag conform de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
5. Opdrachtgever vrijwaart Verhagen Stuc- en Schilderwerken voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door Verhagen Stuc- en Schilderwerken ten gevolge van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9 – Overmacht
1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst kan aan Verhagen Stuc- en Schilderwerken niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
2. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend bedoeld:
a. in geval van buitenwerkzaamheden: weersomstandigheden waaronder de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, zoals hevige neerslag en vorst,
b. stormschade en andere natuurrampen;
c. brand, storingen, ziekte en ongevallen in het bedrijf van opdrachtgever;
d. belemmeringen door derden, belemmeringen in het verkeer of vervoer, belemmerende maatregelen van overheidswege;
e. geheel of gedeeltelijke werkstaking, oproer, mobilisatie, oorlog of oorlogsgevaar;
f. niet of niet-tijdige levering van goederen door leveranciers van opdrachtgever.
3. Indien een situatie zoals beschreven in lid 2, langer dan 3 maanden duurt of dreigt te duren, is Verhagen Stuc- en Schilderwerken gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot het vergoeden van enige vorm van schade.

Artikel 10 – Klachten en garantie
1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk/de werkzaamheden het resultaat grondig te inspecteren op gebreken en bij constateren daarvan Verhagen Stuc- en Schilderwerken onverwijld schriftelijk daarvan op de hoogte te brengen.
2. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken in uitvoering van het werk of de levering van materialen of met betrekking tot de inhoud van de factuur, dienen uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk door Verhagen Stuc- en Schilderwerken te zijn ontvangen. Na deze termijn wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het werk is (op)geleverd alsook de factuur, in te stemmen.
3. De verplichting van opdrachtgever tot het voldoen van de factuur wordt door het indienen van een klacht niet opgeschort, evenmin ontstaat er voor de opdrachtgever een bevoegdheid tot verrekening door het indienen van een klacht.
4. Verhagen Stuc- en Schilderwerken staat in voor de kwaliteit van het door hem opgeleverde werk of de uitgevoerde werkzaamheden. Garantie is evenwel uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:
- normale slijtage;
- extreme weersinvloeden;
- oneigenlijk gebruik en/of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen of -voorschriften;
5. Verhagen Stuc- en Schilderwerken dient in staat te worden gesteld ingediende reclames en aanspraken op garantie te controleren.

Artikel 11 – Beëindiging van de overeenkomst
1. In geval van overlijden van Peter Verhagen, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming, nog vóór de voltooiing van het werk, zijn diens rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel niet gehouden het overeengekomen werk te voltooien en zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, ongeacht of de onderneming op enigerlei wijze wordt voortgezet.
2. In geval van beëindiging als bedoeld in lid 1, is opdrachtgever gehouden tot voldoening van de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van het werk, of in geval van vrij- of regiewerk; vergoeding van het tot dan toe verrichte werk.

Artikel 12 – Verwerking van persoonsgegevens
1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt door Verhagen Stuc- en Schilderwerken, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2. Verhagen Stuc- en Schilderwerken verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.
3. De persoonsgegevens die door Verhagen Stuc- en Schilderwerken worden verwerkt zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en zijn beperkt tot naam, adres, e-mail, telefoonnummer en eventueel een bankrekeningnummer.
4. Verhagen Stuc- en Schilderwerken treft technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 13 – Slotbepalingen, rechts- en forumkeuze
1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de inhoud van de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven.
2. Op de overeenkomst tussen Verhagen Stuc- en Schilderwerken en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
3. Alle geschillen die voortvloeien uit een aanbieding van of overeenkomst met Verhagen Stuc- en Schilderwerken, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.
4. Iedere partij heeft het recht om geschillen, in plaats van aan de bevoegde Nederlandse rechter, voor te leggen aan een geschillencommissie of een raad van arbitrage, indien de oorzaak van het geschil (mede) van vaktechnische aard is.

KVK nummer: 72237945

BTW nummer:  NL002373808B51

The web page was built with Mobirise